PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ WAKEMASTER

 

Provozovatel:
Wake sport, s.r.o.
Wilsonova 546,
Slaný 27401
IČ 04525566

Odpovědná osoba
Štěpán Janžura
email: info@wakesport.cz
tel.: +420 607 076 412

(dále jen odpovědná osoba)

 

Povinností každého návštěvníka areálu a jezdce na zařízení Wakemaster je dodržovat tento provozní řád a řídit se jím.

I. Všeobecné podmínky

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz zařízení Wakemaster (dále jen zařízení) a využití jízdní dráhy ve vymezeném prostoru. Veškeré prostory kolem stanic, plavební dráhu a prostor startovního mola a obsluhy dále nazýváme prostor zařízení.

 2. Tento provozní řád se vztahuje na osoby využívající zařízení k tažení po vodní hladině (dále jen účastníky), návštěvníky areálu, ale také rybáře, plavce a další osoby v areálu se vyskytující.

 3. Návštěvník zakoupením jízdného nebo permanentky uzavírá s provozovatelem přepravní smlouvu. Na základě takto uzavřené přepravní smlouvy potvrzuje, že je plně seznámen s provozním řádem a přepravními podmínkami a zavazuje se je dodržovat

 4. Účastník, návštěvník provozu zařízení a plavební dráhy je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele zařízení (dále jen provozovatel).

 5. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníka jízdy na zařízení, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele a jím pověřeným osobám (obsluze zařízení).

 6. Dodržování provozního řádu  mohou kontrolovat provozovatelem určené oprávněné osoby a státní organy ČR.  Oprávněnou osobou je každý pracovník areálu.

II Provoz zařízení

 1. Provoz zařízení pro veřejnost je v období : 4 – 10. kalendářní měsíc, podle aktuální provozní doby, která je vyvěšena v areálu nebo na webových stránkách wakesport.cz, nebo mimo provozní dobu na zákládě předchozí rezervace na webových stránkách www.r.wakesport.cz.

 
 1. Přeprava na zařízení

- v areálu jsou 4 vodní vleky Wakemaster s jízdní dráhou uzpůsobenou s ohledem na úrověn schospností jezdce od začátečníků pro velmi pokročile. Vleky jsou označeny 1 - 4, kdy vleky 1 a 2 jsou určeny pro pokročilé jezdce, vlek 3 pro úplné začátečníky a vlek 4 pro začátečníky a mírně pokročilé. Začátečník musí k první jízdě vždy využít vlek 3, nerozhodne li obsluha vleku na základě aktuální navštěvnosti jinak. Pokročilý jezdec může ke své jízdě využívat libovolné zařízení. V rámci individuálních rezervací je kapacita vleku 4 osoby/hodina a pří rezervaci celého zařízení si počet jezdců určuje nájemce, kdy optimální kapacita je 2 - 4 osoby/hodina. Při jízdě na zařízení je tažen jeden jezdec.

 1. Jízda na zařízení je možná pouze s materiálním vybavením k tomu určenému (wakeboard, wakeskate, všechny tipy vodních lyží, kneeboard, kite, surf).

 2. Provozní rychlost zařízení je uzpůsobena jízdním dovednostem taženého jezdce.

 3. Pro jízdu osob do 16-ti let je nutná přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby vykonávající nad nimi dohled (učitel, vychovatel, instruktor).

 4. Jízdu na zařízení provozuje každý jezdec na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plovací vestou a helmou

 5. Jízda na zařízení začíná ze startovního mola, kde jsou všichni jezdci povinni dbát pokynů obsluhy

 6. Z jízdy na zařízení jsou vyloučeni jezdci pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vyloučení z přepravy provede obsluha vleku. V případě, že obsluha nerozpozná aktuální stav jezdce, nenese provozovatel, ani obsluha odpovědnost  za způsobené škody a další následky způsobené jezdcem pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 7. Zařízení nelze provozovat za nepříznivých povětrnostních podmínek (bouřka)

 

III. Jízdné

 1. Zakoupením jízdného (permanetky) se jezdec zavazují respektovat nejen tento provozní řád, ale i pokyny, doporučení a omezení obsluhy vleku. Provozovatel si vyhrazuje právo z jízdy vyloučit každého účastníka, který porušuje provozní řád a nerespektuje pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsluhy vleku.

 
 1. Dělení a forma jízdného:

Permanetka jednotlivec:

 • opravňuje k jízdě jednotlivce, který permanetku zakoupil a je nepřenosná

 • majitel permanetky má právo využívat zařízení v rámci kapacity 4 osoby/hodina/zařízení (střídá se s dalšími jezdci)

 • junior 3 - 17,99 let, dospělý 18 a více let

Pronájem celého žařízení:

 • opravňuje osobu která pronájem uhradila určit osoby, které vlek mouhou využívat

 • provozovatel neumožní jiným osobám využít zařízení.

 • pronajmout lze libovolný počet hodin a zařízení dostupných v areálu 

Provozovatel si vyhrazuje právo na další typy jízdného. (skupiny, akce, atd.) 

Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku vyvěšeném v areálu nebo na stránkách www.wakesport.cz

Kontrola uhrady jízdného je prováděna v ramci online rezervačního systému.

V ceně jízdného je zapůjčení lyží, helmy a vesty. Další typy vybavení mohou být zapůjčeny za podmínek uvedených v provozním řádu půjčovny. 

 1. Možnosti zakoupení jízdného a jeho úhrady:

 • na pokladně v areálu s platbou v hotovosti nebo platební kartou

 • zakoupením dárkového poukazu

 • při provedení rezervace v online rezervačním systému r.wakesport.cz , uhráda přes platební bránu Comgate, čerpáním kreditu, permanentky, nebo dárkového poukazu. 

 1. Reklamační řád:

 • Wake sport s. r. o. poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd),  je kupující povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na info@wakesport.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu: Wake sport, s.r.o. Wilsonova 546, Slaný 27401, nebo telefonicky na tel. čísle +420 607 076 412. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Wake sport, s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Wake sport, s.r.o. potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle Wake sport, s.r.o. formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu.

 1. Ostoupení od smlouvy a storno podmínky při nákupu dárkového poukazu

  Nákup dárkového poukazu není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, Wake sport, s.r.o. neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. 
 1. Oprávněná osoba má právo vykázat jezdce bez náhrady nominální ceny jízdného zejména v případech:

 • jezdec je zjevně podnapilý, nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek

 • jízdec opakovaně nedordržuje pokyny obsluhy

 • v případě hrubého porušení provozního nebo návštěvního řádu

 1. V případě nemožnosti čerpat službu z důvodu:

  - vyšší moci má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje naklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby.

  - na straně provozovatele má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. 

IV. Jízda na překážky

 1. Jízda na překážky je výhradně na vlastní nebezpečí

 2. Na překážky je přísně zakázáno jezdit na lyžích zapůjčených od provozovatele vleku.

 3. Přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami a umisťovaní dalších předmětu do jízdní dráhy. Tuto činnost má výhradně na starosti provozovatel!!!

 4. Jezdci nesmí přeceňovat své možnost, schopnosti a síly a jsou povinní dbát osobní bezpečnosti a používat helmu a vestu

 5. Osoby mladší 15ti let mohou užívat park s překážkami jen pod dohledem zákonného zástupce, nebo osoby vykonávající nad ní dohled (učitel, vychovatel, instruktor,trenér).

 6. Provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za škody, úrazy a zranění vzniklé na překážkách a provádění dalších triků z vody

 7. Všichni jezdci na překážkách jsou povinni respektovat pokyny a nařízení obsluhy

 8. Jízda na překážky je pro všechny zdarma

 9. Provozovatel je oprávněn zakázat jízdu na překážky komukoliv, kdo nebude respektovat pokyny obsluhy

 10. V případě pádu jezdce na překážce nebo při provádění triků z vody je jezdec povinen ihned po pádu zvednout ruku a dát tak najevo obsluze, že je v pořádku a nepotřebuje pomoc. 

V. Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016

V České Lípě dne 29. 11. 2016

Zpracoval: Michal PTÁČEK

WakeSport.cz

Volnočasový areál na sport, relaxaci a zábavu.