VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE NÁKUP SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ REZERVACÍ V REZERVAČNÍM SYSTÉMU

 

Provozovatel:
Wake sport, s.r.o.
Wilsonova 546,
Slaný 27401
IČ 04525566

Odpovědná osoba
Štěpán Janžura
email: info@wakesport.cz
tel.: +420 607 076 412

(dále jen odpovědná osoba)

 

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online nákup služeb a rezervace služeb do Wake sport parku Česká Lípa na r.wakesport.cz

 

Všechny služby poskytované Wake sport, s. r. o.  na základě online nákupu služeb nebo rezervací s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto obchodním podmínkám.

 

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online mezi Wake sport, s. r. o.  jako prodávajícím a jejími klienty jako smluvními partnery – kupujícími (dále jen „klienty“).

 

Nákup služeb online je činěn prostřednictvím rezervačního formuláře r.wakesport.cz

 

II. rezervace, uzavření smlouvy, potvrzení objednávky

Nákup služeb a jejich rezervace  do Wake sport parku Česká lípa se provádí v online rezervačním formuláři na r.wakesport.cz Takto provedená rezervace je závazná a dokončením rezervace uzavírá klient s prodávajícím smlouvu na poskytnutí služeb. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní. Provedením rezervace klient zároveň potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozními řády platnými v Wake sport parku Česká Lípa. Rezervace je zakončena úhradou přes platební bránu Comgate, čerpáním kreditu, dárkového poukazu, nebo permanentky. V případě neprovedení úhrady je objednávka neplatná a společnosti Wake sport s. r. o. z ní neplynou žádné závazky.  

Nákup dárkového poukazu není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, Wake sport, s.r.o. neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. 

III. Platební podmínky

Rezervace provedené na r.wakesport.cz je možné uhradit uplatněním dárkového poukazu, platbou přes platební bránu Comgate, čerpáním permanentky nebo kreditu. 

Zaplacením ceny služby a provedením rezervace vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Wake sport, s. r. o. pro online nákup služeb a provádění rezervací v rezervačním systému a potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozními řády platnými v Wake sport parku Česká Lípa.  

IV. Rozsah poskytovaných služeb, změny v objednaných službách a uplatnění reklamací

Služby jsou poskytnuty vždy v rozsahu objednáném a uhrazeném klientem a za podmínek uvedených v provozních řádech platných pro Wake sport areál Česká Lípa. Rezervovaný čas je vždy začátek plnění služby a doporučujeme, aby se klient dostavil cca 30 minut předem z důvodu přípravy a provedení instruktáže.

Prodávající si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá pracovníky a návštěvníky areálu a s klientem, který nedodržuje návštěvní a provozní řády platné pro Wake sport park Česká Lípa. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody. 

Služba bude poskytnuta na základě předchozí rezervace  v online rezervačním systému na r.wakesport.cz. Změnu nebo zrušení rezervace je možné maximálně 60 minut před objednaným termínem a to  v online rezervačním formuláři na r.wakesport.cz nebo telefonicky na tel. +420 607 076 412. V případě takto změněné nebo zrušené rezervace má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje naklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby. V případě, že klient požáduje zrušení, nebo změnu rezervace méně než 60 minut před objednaným termínem, nebo již v objednaném čase je na rozhodnutí provozovatele, zda umožní klientovy čerpat službu v náhradním terminu, nebo klient o službu příjde bez nároku na náhradu škody. V těchto případech prodavájící přihlíží k aktuální návštěvnosti areálu a případnému ušlému zisku (pokud poptávka v daném dni převyšuje kapacitu areálu je pravděpodobné, že klient příjde o službu bez náhrady). V případě nedostavení se na rezervovanou a neuhrazenou službu, nebo storna méně než 60 minut před rezervovaným termínem služby neuhrazené online, má prodávající nárok na náhradu ušlého zisku ve výši objednané služby.

V případě nemožnosti čerpat službu z důvodu:

- vyšší moci má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje naklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby.

- na straně provozovatele má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. 

Reklamace

Wake sport s. r. o. poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd),  je klient povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na info@wakesport.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Wake sport, s.r.o. Wilsonova 546, Slaný 27401, nebo telefonicky na tel. čísle +420 607 076 412. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Wake sport, s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Klient je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Wake sport, s.r.o. potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle Wake sport, s.r.o. formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu. 

V. Storno podmínky

Klient má právo ve smyslu § 1829 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku od smlouvy uzavřené na základě rezervace v online rezervačním formuláři na r.wakesport.cz odstoupit. Od smlouvy nelze odstoupit, byla –li již služba ve smyslu § 1837 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku již alespoň částečně poskytnuta. Pokud klient svého práva podle věty první tohoto odstavce nevyužije a službu nespotřebuje, ztrácí nárok jak na finanční náhradu, tak na náhradní plnění. 

V případě nemožnosti klienta využít službu nebo její část v průběhu využívání služby (zranění, závažné zdravotní komplikace, zásah vyšší moci), bude klientovi na jeho učet v online rezervačním formuláři na r.wakesport.cz připsán kredit v hodnotě nevyužité služby. 

VI. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Klient může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

Prodávající je řádně zaregistrován u úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00071851

VII. Kredit

V rámci individuálního účtu v online rezervačním systému na r.wakesport.cz má klient možnost úhrady formou předplaceného kreditu.

Kredit:

- kreditem se rozumí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který platí na území České republiky hodnota, která:

  1. představuje pohledávku vůči společnosti Wake sport s. r. o.,
  2. je uchovávaná elektronicky v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz,
  3. je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
  4. je přijímán pouze společností Wakesport s. r. o.

- kreditem se rozumí výměna peněžních prostředků, poukázaných pro klienta, jejichž příjemcem je společností Wakesport s. r. o., za kredit ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků. Kredit je připsán v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz

- čerpáním kreditu se rozumí bezhotovostní platba za služby poskytované společností Wake sport s. r. o. odepsáním příslušné hodnoty kreditu z individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz 

- kredit je možné dobít online, nebo uplatněním dárkového poukazu na individuálním účtu klienta na r.wakesport.cz

- v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz má klient přehled o platbách a čerpání kreditu

VIII. Soudní příslušnost, místo plnění, rozhodné právo, smluvní jazyk

Místem plnění je Česká Lípa. Příslušným soudem pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je soud věcně a místně příslušný podle platných právních předpisů. Platí české právo. Smluvním jazykem je český jazyk. 

IX. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2016.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemně. Wake sport, s.r.o. je oprávněna měnit Všeobecné obchodní podmínky jednostranně.

 

 

V České Lípě dne 29. 11. 2016

Zpracoval: Michal PTÁČEK

WakeSport.cz

Volnočasový areál na sport, relaxaci a zábavu.