Návštěvní řád Wake sport parku Česká Lípa

 

Provozovatel:
Wake sport, s.r.o.
Wilsonova 546,
Slaný 27401
IČ 04525566

Odpovědná osoba
Štěpán Janžura
email: info@wakesport.cz
tel.: +420 607 076 412

(dále jen odpovědná osoba)

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tento návštěvní a provozní řád (dále jen řád) je směrnice vydaná společností WAKE SPORT, s. r. o.  (dále jen Provozovatel), který je právoplatným provozovatelem Wake sport park Česká Lípa(dále jen areál) a který určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu.

 2. Účelem tohoto řádu je zejména zajištění bezpečnosti a zdraví všech návštěvníků, ochrany majetku v areálu, ochrany veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních akcí a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech sportovních, tréninkových, závodních a společenských aktivit, které se zde uskutečňují. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v areálu. Každý svým vstupem do areálu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

II. Areál

 1. Areál slouží veřejnosti k trávení volného času a sledování sportovních a společenských akcí pořádaných v tomto areálu. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje výhradně provozovatel.

 2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze v provozních hodinách. Vstup do areálu mimo tuto dobu a v nočních hodinách je povolen pouze se souhlasem odpovědné osoby provozovatelel areálu. Na osoby ubytované a nocující v areálu se toto ustanovéni nevztahuje.

 3. Kromě provozovatele jsou oprávněni k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu Městská policie a Police České republiky v rámci své zákonné pravomoci a bezpečnostní agentura HENIG.

III. Chování v areálu

 1. Každý návštěvník je povinen se v prostoru areálu chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost vlastní a jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z provozu a případně průběhu akce, která v areálu právě probíhá. Z důvodu konání soukromé  nebo komerční akce, může být po předchozím informování v dostatečném předstihu (minimálně 3 pracovní dny), celý areál pro veřejnost plně uzavřen.

 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny osob odpovědných za provoz areálu a zaměstnanců areálu, dále Městské policie, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby, soukromé bezpečnostní služby HENIG či jiných informačně-sdělovacích prostředků.

 3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu respektovat provozní řád vodních vleků a jednotlivých sportovišť, platné právní předpisy České republiky, obecná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného a nebo závadového jednání z prostor areálu bez předchozího varování okamžitě vyveden.

 4. Všechny vchody a východy je v provozní době areálu povinnost udržovat volné.

IV. Pobyt v areálu

a) Vstup do areálu

Vstup do areálu je povolen všem osobám starším 15 let, osoby mladší 15 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu zákonných zástupců, nebo osob vykonávajících nad nimi dohled (učitel, vychovatel, instruktor). Vstup a pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí. Vstup do vodní plochy  a koupání je na vlastní nebezpečí.

b) Vstupné do areálu

Vstupné do areálu je 50,- Kč za dospělou osobu a 20,- Kč za osobu mladší 18 let . Vstupné je vybíráno s ohledem na:

 • aktuální povětrnostní podmínky

 • provozní dobu areálu

 • aktuální návštěvnost

 • pořádané akce

 

Vstupného je hrazeno ve stánku s občerstvením, nebo výběrem zaměstnancem provozovatele. Vstupné je považováno za uhrazené nákupem zboží nebo služeb nabízených v areálu v hodnotě minimálně 50,- Kč u dospělé osoby a 20,- Kč osoby mladší 18,- let.

Úhradu vstupného prokazuje návštěvník učtenkou vydanou za úhradu vstupného, nebo za nákup zboží a služeb.

c) Zákazy

Návštěvníkům areálu je zakázáno zejména toto:

 1. Vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám, vstupovat do vody v místech zákaz koupání a plavat do míst ohraničených žlutými bójemi.

 2. Ničit zařízení a vybavení areálu

 3. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty

 4. Vjezd a používání jakýchkoli motorových vozidel uvnitř areálu mimo vyznačené cesty a plochy

 5. Konzumavat vlastní potraviny a nápoje ve větším množství - free piknik, bez souhlasu odpovědné osoby. Případný souhlas je zpoplatněn částkou 500,- Kč

 6. Zakládat oheň, používat grily, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj a světlice bez souhlasu odpovědné osoby. Případný souhlas s rozděláním ohně nebo použitím grilu je zpoplatněn částkou 500,- Kč. 
 7. Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál

 8. Vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení

 9. Přelézat, nebo lezt na pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy

 10. Házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu po prostorách areálu a do vodní plochy

 11. Jakkoliv upravovat či měnit bez souhlasu odpovědné osoby zařízení, vybavení a značení v areálu.

 12. Překrývat reklamní panely vlajkami nebo jiným způsobem zakrývat a poškozovat reklamní panely či jiné zařízení v areálu

 13. V celém areálu platí zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat a dále platí zákaz jejich vstupu na vyhrazené plochy označené zákazem.  

Kdo poruší tyto zákazy, vystavuje se nebezpečí být vyveden z areálu, případně možnosti nebýt do areálu vpuštěn.

V. Prodej a reklama

Jakákoliv podnikatelská činnost jako například provozování občerstvení, prodej nebo půjčování sportovních potřeb, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným svolením odpovědné osoby.

VI. Práva správce – dohled

Právo k výkonu funkce správce a dohledu má každý zaměstnanec areálu. Dále osoby pověřené provozovatel ( např. pořádková služba), tyto osoby budou vždy řádně označeny.

 

VII. Odpovědnost za škodu

 1. Provozovatel nese odpovědnost za případné poškození zdraví návštěvníků a za věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

 2. Za škody na věcech návštěvníků odložených v areálu a poškození zdraví pohybem v areálu a vodní ploše provozovatel neodpovídá.

 3. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit zaměstnanci areálu.

Každý návštěvník odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí.

VIII. Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního a provozního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné toxické návykové látky. Vznikne-li podezření z trestného činu nebo přestupku, bude učiněno trestní oznámení.

 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky proti provozovateli

 3. Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

 

IX. Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016

V České Lípě dne 29. 11. 2016

 

Zpracoval: Michal PTÁČEK

WakeSport.cz

Volnočasový areál na sport, relaxaci a zábavu.