PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

Provozovatel:
Wake sport, s.r.o.
Wilsonova 546,
Slaný 27401
IČ 04525566

Odpovědná osoba
Štěpán Janžura
email: info@wakesport.cz
tel.: +420 607 076 412

(dále jen odpovědná osoba)

 

Provozní řád půjčovny stanovuje podmínky poskytování služeb půjčovny sportovního vybavení mezi poskytovatelem služby, Wake sport, s.r.o. (pronajímatelem) a zákazníkem (nájemcem). Podmínky stanovené tímto řádem jsou okamžikem uhrazení půjčovného závazné pro obě smluvní strany.

I. Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena v okamžiku uhrazení půjčovného ze strany nájemce.  Na zapůjčené vybavení je vybírána vrátná zaloha. Při zapůjčení paddleboardu navíc nájemce prokazuje svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), ůdaje z dokladu si pronajímatel zaznamená pro případ nevrázení. Výše půjčovného a zálohy je stanovena ceníkem půjčovného. Pronajímatel garantuje, že půjčovaný materiál je v odpovídajícím technickém stavu a řádně desinfikován. Nájemce má právo se o technickém stavu materiálu přesvědčit. Na případné pozdější reklamace technického stavu nebude brán zřetel. Nájemce je povinen předmět půjčení používat pouze v souladu s jeho určením. Od chvíle převzetí materiálu zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu, sobě i dalším osobám.

II. Ceny půjčovného

Ceny půjčovného se řídí veřejně přístupným ceníkem Wake sport, s.r.o. zveřejněném v areálu a na www.wakesport.cz Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku. Tyto změny se nevztahují na již uzavřené smlouvy.

III. Rezervace

Veškerý materiál lze rezervovat předem. Rezervaci lze provést telefonicky, e-mailem, nebo  v rámci rezervace na r.wakesport.cz. Rezervace bude nájemci potvrzena e-mailem nebo telefonicky. 

VI. Převzetí materiálu

Materiál je možno vyzvednout nebo vrátit v provozní době Wake sport areálu Česká Lípa, která je zveřejněna v areálu nebo na www.wakesport.cz 

VII. Povinnosti zákazníka

Doba pronájmu je dána výší uhrazeného nájmeného a vyplíva z ceníku půjčovny a je závazná. V případě, že nájemce vrátí zapůjčený materiál pozdě je povinen doplatit půjčovné dle ceníku. Nájemce odpovídá po dobu pronájmu za předmět pronájmu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Nájemce je povinen zapůjčený materiál chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. V případě poškození, či ztráty zapůjčeného materiálu, je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou, buď ve výši opravy nebo ve výši obvyklé hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady na opravu jsou hrazeny z vratné zálohy. Pokud hodnota škody převýší výši vratné zálohy, je nájemce povinen zbytek škody uhradit do 14 dnů ode dne vyúčtování. Zcizení-krádež materiálu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. 

VII. Reklamační řád 

Wake sport s. r. o. poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd),  je kupující povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na info@wakesport.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Wake sport, s.r.o. Wilsonova 546, Slaný 27401, nebo telefonicky na tel. čísle +420 607 076 412. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Wake sport, s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Wake sport, s.r.o. potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle Wake sport, s.r.o. formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu. 

VIII. Ostoupení od smlouvy a storno podmínky při nákupu dárkového poukazu 

Nákup dárkového poukazu na není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, Wake sport, s.r.o. neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. 

IX. Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016

V České Lípě dne 29. 11. 2016

Zpracoval: Michal PTÁČEK

WakeSport.cz

Volnočasový areál na sport, relaxaci a zábavu.