PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

Provozovatel:

Wake sport s. r. o.

Fibichova 413

471 27 Stráž pod Ralskem

IČ 04525566

 

Odpovědná osoba:

Michal Ptáček

Tel.: 774 181 219

(dále jen odpovědná osoba)

 

Provozní řád půjčovny stanovuje podmínky poskytování služeb půjčovny sportovního vybavení mezi poskytovatelem služby, Wake sport, s.r.o. (pronajímatelem) a zákazníkem (nájemcem). Podmínky stanovené tímto řádem jsou okamžikem uhrazení půjčovného závazné pro obě smluvní strany.

I. Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena v okamžiku uhrazení půjčovného ze strany nájemce.  Na zapůjčené vybavení je vybírána vrátná zaloha. Při zapůjčení paddleboardu navíc nájemce prokazuje svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), ůdaje z dokladu si pronajímatel zaznamená pro případ nevrázení. Výše půjčovného a zálohy je stanovena ceníkem půjčovného. Pronajímatel garantuje, že půjčovaný materiál je v odpovídajícím technickém stavu a řádně desinfikován. Nájemce má právo se o technickém stavu materiálu přesvědčit. Na případné pozdější reklamace technického stavu nebude brán zřetel. Nájemce je povinen předmět půjčení používat pouze v souladu s jeho určením. Od chvíle převzetí materiálu zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu, sobě i dalším osobám.

II. Ceny půjčovného

Ceny půjčovného se řídí veřejně přístupným ceníkem Wake sport, s.r.o. zveřejněném v areálu a na www.wakesport.cz Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku. Tyto změny se nevztahují na již uzavřené smlouvy.

III. Rezervace

Veškerý materiál lze rezervovat předem. Rezervaci lze provést telefonicky, e-mailem, nebo  v rámci rezervace na r.wakesport.cz. Rezervace bude nájemci potvrzena e-mailem nebo telefonicky. 

VI. Převzetí materiálu

Materiál je možno vyzvednout nebo vrátit v provozní době Wake sport areálu Česká Lípa, která je zveřejněna v areálu nebo na www.wakesport.cz 

VII. Povinnosti zákazníka

Doba pronájmu je dána výší uhrazeného nájmeného a vyplíva z ceníku půjčovny a je závazná. V případě, že nájemce vrátí zapůjčený materiál pozdě je povinen doplatit půjčovné dle ceníku. Nájemce odpovídá po dobu pronájmu za předmět pronájmu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Nájemce je povinen zapůjčený materiál chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. V případě poškození, či ztráty zapůjčeného materiálu, je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou, buď ve výši opravy nebo ve výši obvyklé hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady na opravu jsou hrazeny z vratné zálohy. Pokud hodnota škody převýší výši vratné zálohy, je nájemce povinen zbytek škody uhradit do 14 dnů ode dne vyúčtování. Zcizení-krádež materiálu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. 

VII. Reklamační řád 

Wake sport s. r. o. poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd),  je kupující povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na info@wakesport.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Wake sport, s.r.o., Fibichova 413, 470 01, Stráž pod Ralskem, nebo telefonicky na tel. čísle 774 181 219. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Wake sport, s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Wake sport, s.r.o. potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle Wake sport, s.r.o. formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu. 

VIII. Ostoupení od smlouvy a storno podmínky při nákupu dárkového poukazu na wakesport.cz/cenik

Nákup dárkového poukazu na wakesport.cz/cenik není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, Wake sport, s.r.o. neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. 

IX. Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016

V České Lípě dne 29. 11. 2016

Zpracoval: Michal PTÁČEK

WakeSport.cz

Volnočasový areál na sport, relaxaci a zábavu.